قلب سفید رسماً به عنوان یک نماد جهانی برای پرستاری در سال 1999، در صدمین سالگرد شورای بین‌المللی پرستاران ارائه شد.

قلب سفید همچنین یک نماد وحدت‌بخش برای پرستاران در سراسر جهان است. سفید انتخاب شده زیرا موجب می‌شود در کنار همه رنگ‌ها، پذیرش پرستاری از همه مردم را، ثابت کند. همچنین سفید یک انجمن گسترده وجهانی با پرستاری، مراقبت، بهداشت و آسایش دارد.

شکل قلب با بشریت و مکان‌های مرکزی که پرستاری در مراقبت از سلامتی کیفیت دارد،ارتباط برقرار می‌کند.

(International Council of Nurses (ICN