تست قند خون ناشتا 

Blood Sugar, Fasting blood Fasting Blood Glucose,sugar 

FBS, FPS   

  •  8 ساعت قبل از انجام آزمایش ناشتا باشد.
  • نمونه خون گرفته شده از رگ وریدی بازو یا قطره خون گرفته شده از نوک انگشت ، پلاسما یا سرم
  •  جهت سنجش میزان گلوکز خون درمحدوده نرمال ، جهت سنجش قند خون بالا(هایپر گلیسمی)، قندخون پائین (هیپو گلیسمی)، دیابت
  • این تست میزان گلوکز در خون یا ادرار را اندازه گیری است. گلوکز منبع اصلی انرژی برای سلولهای بدن و تنها منبع انرژی برای مغز و سیستم عصبی است. سطح گلوکز در خون باید به طور نسبتا ثابت حفظ شود. وذخیره ثابتی از گلوکز به طور پیوسته در دسترس سلولهای بدن قرار گیرد.

در چه شرایطی تست افزایش می یابد :