کوله بار آرزوهاش روی دوشش موند و

رفت و به هر چی خواست نرسید...

شاید! 

استاد ناظمی

همین...

گریه

روز دانشجو هم مبارک....