ای ابر بغض کرده ی آذر، امان بده
آبان هنوز گمشده دارد، زمان بده