دیوانه ها تقویم هاشان فرق دارد

در عالم دیوانه ها هر روز عیداست

آنقدر میخندم که اشکم در بیاید

این هم به نوعی گریه با سبک جدید است

#امید صباغ نو