پرستاری قلب و عروق یکی از موضوعات داخلی و جراحی در دوره کارشناسی پرستاری است که در پرستاری داخلی جراحی 3 و پرستاری ویژه به ارزش 20 ساعت تئوری بیماریهای قلب و عروق، 23 ساعت تئوری پرستاری مراقبت های ویژه قلبی در سی سی یو، 51 ساعت بالینی کارآموزی قلب، 51 ساعت بالینی کارورزی قلب و 51 ساعت بالینی کارآموزی پرستاری مراقبت ویژه در سی سی یو (در مجموع 196 ساعت تئوری و بالینی) تدریس می شود. با توجه به میزان تدریس مشخص می شود که این درس از اهمیت بالایی بر خوردار می باشد. این درس در آزمون های ارشد پرستاری نیز مهم بوده به طوری که به طور متوسط در آزمون کارشناسی ارشد پرستاری از 36 سئوال داخلی جراحی، 4 الی 5 سئوال مربوط به قلب و در آزمون ارشد پرستاری ویژه به طور متوسط 15 الی 20 سئوال را به خود اختصاص می دهد.
ارزش پرستاری قلب و عروق در کار بالینی نیز خود نمایی می کند به صورتی که در تمام بخش های مختلف وابسته به قلب و عروق پرستاران، نقش برجسته ای ایفا می کنند. از جمله می توان به پرستاری در بخش های اورژانس قلب، قلب، تست ورزش، سی سی یو و post CCU، بخش آنژیوگرافی و post Angio و آزمایشگاه کاتتریزاسیون قلبی (CAT Lab) اشاره کرد.


شرح وظایف تخصصی پرستار در بخش مراقبت ویژه قلب

با تکیه بر رعایت منشور C.C.U علاوه بر وظایف عمومی، وظایف تخصصی پرستار در بخش مراقبت ویژه قلبی حقوق مددجو و مبتنی بر فرایند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

1. پذیرش و تحویل بیمار و مدارک بیمار
2. انجام معاینات فیزیکی لازم و ثبت آن ها و گزارش موارد ضروری
3. ارزیابی وضعیت درد و تدابیر جهت تسکین درد
4. حمایت روحی- روانی بیمار و خانواده و به کارگیری روش های آرام سازی جهت کاهش اضطراب
5. آشناسازی بیمار جهت انجام روش های تشخیصی و درمانی
6. ارائه بکارگیری تدابیر پرستاری ب ه منظور حمایت جسمی و روانی بیمار در حین انجام روش های تشخیصی و درمانی تهاجمی و غیرتهاجمی
7. مانیتورینگ قلب، تشخیص دیس ریتمی های مختلف، اطلاع به پزشک در صورت لزوم و انجام اقدامات فوری در صورت بروز دیس ریتمی های خطرناک
8. ارائه مراقبت های لازم پس از انجام روش های تشخیصی و درمانی بخصوص روشهای تهاجمی مانند: آنژیوگرافی، گذاشتن پیس میکر از قبیل کنترل وضعیت همودینامیک، کنترل عوارض روش های درمانی و آموزش مراقبت از خود به بیمار و خانواده.
9. هماهنگی و همکاری با تیم درمان جهت انجام مراحل مختلف بازتوانی قلبی با توجه به وضعیت مددجو
10. مشاوره و آموز ش به مددجو و خانواده در زمینه شیوه های مناسب زندگی، مراقبت از خود و مراقبت درمنزل
11. انجام اینتوباسیون در موارد ضروری
12. اعلام کد (CPR) و شروع اقدامات احیاء قلب و ریه و دادن شوک در موارد ضروری
13. بررسی آزمایشات روتین بخش و گزارش مورد ضروری به پزشک
14. انجام ساکشن ترشحات ، osotracheal ، Nasotracheal راه های هوایی و لوله تراشه، تراکیاستومی
15. انجام حمایت های روانشناختی از بیماران و خانواده بیمار
16. بررسی و نظارت بر صحت عملکرد تجهیزات تخصصی بخش
17. ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده

منبع : cardiacnursing.ir